"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

H επικαιρότητα του Μάρκου Αυρηλίου

 

 

 

 

Aπό «Τα εις  Εαυτόν» του Μάρκου Αυρηλίου

1.-«Οι άνθρωποι γεγόνασιν αλλήλων ένεκεν. Ή δίδασκεν ή φέρε» (=Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν ο ένας για τον άλλο. Κοίταξε λοιπόν ή να τους διαφωτίζεις ή να τους υποφέρεις)

2.-«Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι»

3.-«Τήρησον ουν σεαυτόν απλούν, αγαθόν, ακέραιον, σεμνόν, άκομψον, του δικαίου φίλον, θεοσεβή, ευμενή, φιλόστοργον, ερρώμενον προς τα πρέποντα έργα».

4.-(=Κράτησε τον εαυτό σου απλό, αγαθό, ακέραιο, μετριόφρονα, αξιοπρεπή, δίκαιο, θεοσεβή, επιεική, φιλόστοργο και δραστήριο στην εκτέλεση των όσων σού πρέπει»

5.-«Όσω χαλεπώτερα επιφέρουσιν αι οργαί και λύπαι αι επί τοις τοιούτοις, ήπερ αυτά εστιν, εφ’ οις οργιζόμεθα και λυπούμεθα». (=Είναι πολύ πιο φοβερές οι συνέπειες της οργής και της λύπης μας, απ’ ότι είναι αυτά τα ίδια τα πράγματα για τα οποία οργιζόμαστε και λυπούμαστε)

6.-«Όταν τινός αναισχυντία προσκόπτης, ευθύς πυνθάνου σεαυτού. «Δύναται ουν εν τω κόσμω αναίσχυντοι μη είναι;» Ου δύνανται. Μη ουν απαίτει το αδύνατον»

7.-«Ω Φύσις, εκ σού πάντα, εν σοι πάντα, εις σε πάντα».

8.-(=Ω φύση από σένα προέρχονται όλα, μέσα σου  βρίσκονται όλα, σε σένα καταλήγουν όλα)

9.-«Ηνάγκασται η του συμφέροντος φύσις τούτο ποιεί». (=Αυτό που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της φύσης, είναι αναγκασμένη η φύση να το πράξει)

10.-«Τοσούτου άξιος έκαστος εστιν, όσου άξιά εστι ταύτα, περί ά εσπούδακεν».

11.- (=Ο καθένας αξίζει τόσο, όσο αξίζουν εκείνα για τα οποία κοπιάζει)

12.-«Παν το συμβαίνον δικαίως συμβαίνει, ό, εάν ακριβώς παραφυλάσσης, ευρήσεις. Ου λέγω μόνον κατά το εξής, αλλ’ ότι κατά το δίκαιον και ως αν υπό τινος απονέμοντος το κατ’ αξίαν»

(Για την επιλογή, Στ.Γ.Κ.)

 

Υ.Γ.

Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος (Marcus Aurelius Antoninus, 26 Απριλίου 121 – 17 Μαρτίου 180 μ.Χ.)

Ο τελευταίος ισχυρός εκπρόσωπος τόσο του Αρχαίου Κόσμου (κοσμοκράτορας και πρώτος εστεμμένος φιλόσοφος πριν τον Ιουλιανό) όσο και του Στωϊκισμού (όχι ως σχολάρχης αλλά ως απλός κατά βίον στωϊκός), Ρωμαίος αυτοκράτορας κατά τα έτη 161 – 180.


Σχολιάστε