"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Δέκα κλειδιά ευτυχίας! (english)

ΠΟΛΛΟΙ τα υπόσχονται. Άλλοι βρίσκουν την ευτυχία στον έρωτα, άλλοι στα πλούτη τους, άλλοι στην οικογένειά τους, άλλοι στο έργο τους, άλλοι στην έννοια της δημιουργίας… Όλοι έχουν ένα λόγο για το οποίο θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι…

ΕΜΕΙΑΣ, απλά πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ευτυχία. Υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές που στον καιρό του Μνημονίου μάλλον σπανίζουν…

Εν πάση περιπτώσει, για τον καθηγητή Ρίτσαρντ Λέιαρντ και την ομάδα του (στο LSE) ο Δεκάλογος της Ευτυχίας συνοψιζεται στα παράτω δέκα πράγματα:

GREAT DREAM/Ten keys to happier living

[Action for Happiness has developed the 10 Keys to Happier Living based on a review of the

latest scientific research relating to happiness. Everyone’s path to happiness is different, but the research suggests these Ten Keys consistently tend to have a positive impact on people’s overall happiness and well-being. The

first five (GREAT) relate to how we interact with the outside world in our daily activities*.

The second five (DREAM) come more from inside us and depend on our attitude to life.]

——————————————————————————————————————————————-

G IVING                Do things for others

R ELATING          Connect with people

E XERCISING      Take care of your body

A PPRECIATING Notice the world around

T RYING OUT      Keep learning new things

D IRECTION        Have goals to look forward to

R ESILIENCE       Find ways to bounce back

E MOTION           Take a positive approach

A CCEPTANCE  Be comfortable with who you are

M EANING         Be part of something bigger

* The first five keys are based on the Five Ways to Wellbeing developed by

nef as part of the UK Government’s Foresight Project on Mental Capital.

——————————————————————————————

 

Ten keys to happier living

The Ten Keys are explained in more detail below. Each has a related question to help organisations

think about how their activities affect the well-being of the people whose lives they affect.

G IVING Do things for others

Caring about others is fundamental to our happiness. Helping other people is not only

good for them and a great thing to do, it also makes us happier and healthier too. Giving

also creates stronger connections between people and helps to build a happier society for

everyone. And it’s not all about money – we can also give our time, ideas and energy.

So if you want to feel good, do good!

Q: What do you do to help others?

R ELATING Connect with people

Relationships are the most important overall contributor to happiness. People with

strong and broad social relationships are happier, healthier and live longer. Close

relationships with family and friends provide love, meaning, support and increase our

feelings of self worth. Broader networks bring a sense of belonging. So taking action to

strengthen our relationships and create new connections is essential for happiness.

Q: Who matters most to you?

E XERCISING Take care of your body

Our body and our mind are connected. Being active makes us happier as well as being

good for our physical health. It instantly improves our mood and can even lift us out of a

depression. We don’t all need to run marathons – there are simple things we can all do to

be more active each day. We can also boost our well-being by unplugging from

technology, getting outside and making sure we get enough sleep!

Q: How do you stay active and healthy?

A PPRECIATING Notice the world around

Ever felt there must be more to life? Well good news, there is! And it’s right here in front

of us. We just need to stop and take notice. Learning to be more mindful and aware can

do wonders for our well-being in all areas of life – like our walk to work, the way we eat

or our relationships. It helps us get in tune with our feelings and stops us dwelling on the

past or worrying about the future – so we get more out of the day-to-day.

Q: When do you stop and take notice?

T RYING OUT Keep learning new things

Learning affects our well-being in lots of positive ways. It exposes us to new ideas and

helps us stay curious and engaged. It also gives us a sense of accomplishment and helps

boost our self-confidence and resilience. There are many ways to learn new things – not

just through formal qualifications. We can share a skill with friends, join a club, learn to

sing, play a new sport and so much more.

Q: What new things have you tried recently?

D IRECTION Have goals to look forward to

Feeling good about the future is important for our happiness. We all need goals to

motivate us and these need to be challenging enough to excite us, but also achievable. If

we try to attempt the impossible this brings unnecessary stress. Choosing ambitious but

realistic goals gives our lives direction and brings a sense of accomplishment and

satisfaction when we achieve them.

Q: What are your most important goals?

R ESILIENCE Find ways to bounce back

All of us have times of stress, loss, failure or trauma in our lives. But how we respond to

these has a big impact on our well-being. We often cannot choose what happens to us,

but we can choose our own attitude to what happens. In practice it’s not always easy, but

one of the most exciting findings from recent research is that resilience, like many other

life skills, can be learned.

Q: How do you bounce back in tough times?

E MOTION Take a positive approach

Positive emotions – like joy, gratitude, contentment, inspiration, and pride – are not just

great at the time. Recent research shows that regularly experiencing them creates an

‘upward spiral’, helping to build our resources. So although we need to be realistic about

life’s ups and downs, it helps to focus on the good aspects of any situation – the glass

half full rather than the glass half empty.

Q: What are you feeling good about?

A CCEPTANCE Be comfortable with who you are

No-one’s perfect. But so often we compare our insides to other people’s outsides.

Dwelling on our flaws – what we’re not rather than what we’ve got – makes it much

harder to be happy. Learning to accept ourselves, warts and all, and being kinder to

ourselves when things go wrong, increases our enjoyment of life, our resilience and our

well-being. It also helps us accept others as they are.

Q: What is the real you like?

M EANING Be part of something bigger

People who have meaning and purpose in their lives are happier, feel more in control

and get more out of what they do. They also experience less stress, anxiety and

depression. But where do we find ‘meaning and purpose’? It might be our religious faith,

being a parent or doing a job that makes a difference. The answers vary for each of us

but they all involve being connected to something bigger than ourselves.

Q: What gives your life meaning?

 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ για περισσότερα:

www.actionforhappiness.org

…Στ.Γ.Κ.


Σχολιάστε