"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Αιώνιες γυναίκες…!

ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΞ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΑ… (Απολαύστε και τη γλώσσα. Αξίζει τον κόπο)

ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ  ΣΥΝΤΙΠΑ ΤΟΥΦΙΛΟΣΟΦΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ,  11 ος µ.Χ.αἰώνας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ (ερμηνεία εκ της Αραβικής γλώσσης)

[μύθος νδ']

νεανίσκος και γραύς (=Νέος και γριά)

νεανίσκος τις οδοιπορών εν ημέρα καύσωνος εντυγχάνει γυναικί τινι γραίδι, ήτις και αυτή την αυτήν οδόν τω νεανίσκω συνεπορεύετο. Ορών δε αυτήν εκείνος τω τε καύσωνι και τω της οδοιπορίας καμάτω δεινώς ιλλιγγιώσαν κατώκτειρε της ασθενείας και μηκέτι εξισχύουσαν όλως πορεύεσθαι άρας ταύτην της γής επί των νώτων αυτού διεβάσταζεν.

Ταύτην δε επιφερόμενος λογισμοίς τισιν αισχράς επιθυμίας δεινώς εταράττετο, υφ’ ών και προς οίστρον ακολασίας και σφοδρόν έρωτα ο αυτού ήρθε φαλλός. Ευθύς δε τη γη καταθείς την γραίδα ταύτη ακολάστως συνεγίνετο. Η δε προς αυτόν απλοϊκώς έλεγε: “τι έστιν, ό επ’ εμού εργάζη;” ο δε αυτή έφη ως “βαρεία πέφυκας και τούτου χάριν απογλύψαι σου της σαρκός διανενόημαι”. Και ταύτα ειπών και εις τέλος αυτήν συμφαρείσαν πάλιν της γης εξάρας αυτήν επί των εαυτού νώτων επέθετο. Και μήκος οδού τινός διελάσαντος αυτού έφη προς αυτόν η γραύς: “ει έτι σοι βαρεία και επαχθής πέφυκα, πάλιν με καταγαγών πλέον εξ εμού απόγλυψον”.

Ο μύθος δηλοί, ως των ανθρώπων τινες την ιδίαν πληρούντες επιθυμίαν προφασίζονται, ως εξ αγνοίας το γεγονός διεπράξαντο, δόξαντες δήθεν μη εκείνο, αλλ’ έτερον τι των δεόντων μάλλον πεποιηκέναι.”

… Λίγο πολύ τα ίδια δεν γίνονται και στις μέρες μας; Προφάσεις εν αμαρτίαις δεν λέμε;
Στ.Γ.Κ.
Y.G. A la photo: Stathis Psaltis-AL TSANTIR NEWS

Σχολιάστε