"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Ειδήσεις από το παρελθόν (Γράφει ο Αντ. Βενέτης)

 

 

 

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (Γράφει ο Αντ. Βενέτης)

 

Από την Κρήτη του 1888

 

Ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου αθηναϊκές εφημερίδες του 19ου αιώνα, βρήκα και “ειδήσεις” αναφερόμενες στην Κρήτη. Η πρώτη εξ αυτών αναφέρεται σ’ ένα Κρητικό που έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1821 και πέθανε πλήρης ημερών το 1888.

Η δεύτερη και η τρίτη αναφέρονται εις τον θάνατον ενός Κρητικού “βαθύπλουτου τραπεζίτου” εγκατεστημένου εις την Πετρούπολη της Τσαρικής Ρωσίας, ο οποίος ίδρυσε το Βρεφοκομείο Αθηνών.

Η τελευταία “είδηση” αναφέρεται σ’ έναν υπερήφανο Κρητικό ιερωμένο, ο οποίος απεβίωσε εξ ασιτίας εις την Αθήνα…

Παραθέτω λοιπόν τις σχετικές “ειδήσεις” του παρελθόντος, των οποίων η (ανα)δημοσίευση ασφαλώς αποτελεί για μια Κρητική εφημερίδα έναν οφειλόμενο φόρο τιμής στη μνήμη τους.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 12.3.1888 – …απεβίωσεν προ τινών ημερών ο Αντώνιος Π. Βασιλάκης, πατριώτης Κρης γεννηθείς το 1787 και μετασχών εις όλας τας από του 1811 και εντεύθεν επαναστάσεις. Το 1811 επολέμησεν υπό τον ανδρείον Τσολήν και έλαβε μέρος εις πάσας τας μάχας εν ταις ανατολικαίς επαρχίαις, τω δε 1821 ηγείτο μικρού σώματος μετά των τριών αδελφών του, αποθανόντων προ πολλού. Ην τύπος φιλοπάτριδος και χριστιανού ανδρός. Μέχρι τελευταίας στιγμής διετήρει πλήρεις αισθήσεις και δεν έπαυεν να ερωτά περί της καταστάσεως της φιλτάτης του Κρήτης, καθ’ ης διηνεκώς εφοβείτο κατάληψιν υπό της Αγγλίας· κατά την στιγμήν του θανάτου του κατηράσθη τους συνηγμένως περί αυτόν εγγονούς του και λοιπούς συγγενείς αν μη, υπερασπισθώσιν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός των την υπ’ αυτού τόσον γενναίως υπερασπισθείσαν Κρήτην του.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 16.3.1888 – Τηλεγραφικώς ηγγέλθη χθες εκ Πετρουπόλεως ο θάνατος του Κοντογιαννάκη, πενθερού του υπουργού των Εξωτερικών κ. Δραγούμη, προξένου της Ελλάδος από μακρών ετών, τραπεζίτου βαθυπλούτου, ανδρός διακεκριμένην κατέχοντος θέσιν εν τη μεγαλουπόλει του βορρά, όπου τον βίον αυτού διήνυσε, πολλαπλώς ωφελίμου εις την πατρίδα του, ην θερμώς ηγάπα.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 17.3.1888 – Δαπάναις του εν Πετρουπόλει αποβιώσαντος Ιωάννου Κοντογιαννάκη, ως γνωστόν, ιδρύθη το εν Αθήναις βρεφοκομείον.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 12.5.1888 – Χθες… ευρέθη νεκρός εν τω δωματίω του επί της οδού Σόλωνος… ο ανά την πόλιν ημών και ιδίως εις τον κύκλον των διδασκάλων γνωστότατος γηραιός κληρικός Νίκανδρος Ζαννούβιος, διδάσκαλος των ιερών μαθημάτων… απέθανεν ο τάλας εξ ασιτίας, διότι άνευ θέσεως προ ενός και επέκεινα έτους ουδένα πόρον είχεν προς εξοικονόμησιν της τροφής του τουλάχιστον […]

Το 1866 ότε η μητρίς αυτού ηρωοτρόφος Κρήτη εζήτει ενόπλως την ένωσιν αυτής μετά της μητρός Ελλάδος, δεν έπαυσεν γράφων εν τη “Αληθεία” υπέρ των δικαίων αυτής […]

 

————————————-

 

 


 

Δύο αγωνιστές του 1821

 

Ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθηναϊκή εφημερίδα “ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, βρήκα δύο “ειδήσεις” αναφερόμενες στην εκδημία δύο αγωνιστών του 1821, κατά το έτος 1881, του Κρητικού Συνταγματάρχη Νικολάου Τριτάκη, αποβιώσαντος στην Πάτρα και του φιλέλληνος Άγγλου, Εδουάρδου Τρελώνη, συνεργάτου του μέγιστου των Άγγλων Φιλελλήνων Λόρδου Βύρωνος, αποβιώσαντος το ίδιο έτος εις την Αγγλίαν.

 

Για τον σχεδόν άγνωστο εκ Κρήτης Συν/ρχη Ν. Τριτάκη, ο συντάκτης του κειμένου τονίζει ιδίως την συμμετοχή αυτού εις την διείσδυσιν, υπό τον γνωστό φιλέλληνα Κάρολο Φαβιέρον ( 1782 – 1855) εις την πολιορκημένην υπό των Τούρκων Ακρόπολιν των Αθηνών.

Εν όψει λοιπόν του εορτασμού των 200 ετών από της Εθνικής Παλογγενεσίας του 1821, η διαμνημόνευση αγωνιστών του 1821, αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στην ιερά μνήμη τους.

—————–

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 18.6.1881 – Την 13 μεσούντος απεβίωσεν εν Πάτραις ο Συνταγματάρχης του Πεζικού Νικόλαος Τριτάκης, λείψανον της ενδόξου γενεάς του 1821 και τέκνον γνήσιον της ηρωίδος της Μεσογείου, Κρήτης. Ο μακαρίτης πλην των πολλών ανδραγαθημάτων, άτινα καθ’ άπαντα τον ιερόν αγώνα διεπράξατο, έσχε το ευτύχημα να ανήκει εις την χορείαν των ευγενών εκείνων, οίτινες υπό τον φαβιέρον διασχίσαντες νύκτωρ τας περικυκλούσας την Ακρόπολιν τάξεις των εχθρών, απετόλμησαν το όπλον ανά χείρας και σάκκον πυρίτιδος επί των ώμων να ανέλθωσι μέχρι της κορυφής του ευκλεούς τούτου βράχου και να διαχύσωσι το θάρρος και τας ελπίδας εις τους εν αυτώ κεκλεισμένους γενναίους προμάχους της ελευθερίας.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 31.8.1881 – Εν ΒΙΡΜΙΓΧΑΜ τη 23/4 Σεπτ. 1881. Ουχί μόνον εν Ελλάδι, αλλά και παρ’ ημίν υπάρχουν μέχρι τούδε λείψανα του ιερού αγώνος της ελληνικής ανεξαρτησίας. Το τελευταίον τούτο ήτο ο Εδουάρδος Τρελώνης, ος απεδήμησε κατ’ αυτάς εις τας αιωνίου μονάς. Ο γηραιός ούτος απόμαχος ετελεύτησε την παρελθούσαν εβδομάδα εις την επαρχίαν Lussex άγων το 89ον έτος αυτού, επολέμησε δε προ 60 ετών υπέρ της Ελλάδος υπό τον αείμνηστον λόρδον Βύρωνα. Κατά το 1821 ο φιλέλλην Τρελώνης… κατά πρόσκλησιν του Βύρωνος κατήλθε… εις Κεφαλληνίαν, όπου συναντήσας αυτόν… εκείθεν εστάλη έκτακτος απεσταλμένος προς την ελληνικήν κυβέρνησιν δια την συνομολόγησιν ελληνικού δανείου τη συνεργεία του τότε εν Λονδίνω ελληνικού κομιτάτου, τούτο επιτυχόντος, μετέβησαν κατά Ιανουάριον του 1824 εις Μεσολόγγιον. Μεταξύ των άλλων αποστολών ο Τρελώνης εχρημάτισεν επί τινα καιρόν ως υπασπιστής του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Ιδίως η αποστολή του Τρελώνη εσκόπει την ανεξαρτησίαν της Ηπείρου.

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

 

 

 


Σχολιάστε