"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Παλιό και νέο χιούμορ (Ανδρ. Δρυμιώτης, “Κ”, 28-6-20)

 

 

 

 

ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΧΙΟΥΜΟΡ

Κ”, 28-6-20, Ανδρεας Δρυμιώτης

 

Σήμερα δεν ασχολούμαι με σοβαρά θέματα. Τώρα που το καλοσκέφτομαι μπορεί να είναι και πολύ σοβαρά θέματα, αλλά δεν παύουν να προκαλούν γέλιο! Αρχίζω με μια Αστυνομική Διαταγή του μακρινού 1883:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ

«Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους της υπ’ εμέ Αστυνομικής Περιφερείας, της πόλεως Δημητσάνας.

Αρθρον 1ον. Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο, Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου 1883, κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως.

Αρθρον 2ον. Να ενώσωσι διά στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα δυνάμενα να προσβάλλουν την εγχωρίαν αιδώ.

Αρθρον 3ον. Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογύναικων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενην ενταύθα πανήγυριν.

Αρθρον 4ον. Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

Αρθρον 5ον. Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν καθαριότητα, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών των και των μέτρων των, προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 5 της αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του Ποινικού Νόμου Περί Βλάβης Ηθών και Τιμής.

Αρθρον 6ον. Απαγορεύεται το πλύσιμο τη θαλάσση (σημ. η Δημητσάνα, ως γνωστόν, απέχει πολλά χιλιόμετρα από τη θάλασσα). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκεια της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης, παρά τας θάλασσας, αμφοτέρων των γενών, προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Αρθρον 7ον. Οσοι παρ’ εμού αφθώσιν και των οργάνων μου συλλαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.

Αρθρον 8ον. Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων παίδων, ως και υπό βατήρος ελεύνοντος προ των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδων ψιτ ψιτ ψιτ όπισθεν θήλεου τινός, οι πόδες ηστόχησαν και δεν πάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης, και ας είναι και άλλην ημέραν θα τιμωρηθώσι διά το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και διά να είμεθα εντός τάξεως οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου.

Αρθρον 9ον. Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω, πλην των λεσχών, την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβδηρίτων κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν τη μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Αρθρον 10ον. Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.

Αρθρον 11ον. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις της ρινός (τούτου επιτρεπομένου εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνον αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας).

Αρθρον 12ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων αφεδρωνοκρουσιών.

Εν Δημητσάνα τη 3/12/1883 Ο Αστυνομικός Διοικητής».

Αυτά συνέβαιναν το μακρινό 1833. Θυμήθηκα αυτό το περισπούδαστο κείμενο όταν διάβασα τις «Οδηγίες Λειτουργίας Οίκων Ανοχής για την αποφυγή διασποράς της νόσου COVID-19», όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 2277/14.6.2020. Για τη διασκέδασή σας, τις παραθέτω, παραλείποντας μόνο ορισμένα αυτονόητα για λόγους οικονομίας χώρου. Επιπλέον κάνω μερικό σχολιασμό με πλάγια γράμματα σε παρένθεση:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών είναι ο εργοδότης.

Μέτρα υγιεινής των χεριών

4. Ενημέρωση εργαζομένων και πελατών για αποφυγή επαφής με επιφάνειες και αντικείμενα εντός της επιχείρησης, ειδικά αυτά που αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, κάγκελα σκάλας κ.λπ.).

8. Αποφυγή πληρωμής με μετρητά και χρήση πλαστικών καρτών με ανέπαφη συναλλαγή. (Πληρωμή με κάρτα και προσωπικά δεδομένα δεν είναι συμβατά).
Εξασφάλιση τήρησης αποστάσεων

4. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός της επιχείρησης θα πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα ενός ατόμου ανά 10 m2. Ο μέγιστος αριθμός πελατών εντός της επιχείρησης θα πρέπει να αναγράφεται στην είσοδο.

6. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη είσοδος στην επιχείρηση σε παρέες άνω των δύο ατόμων.

7. Εάν υπάρχει ουρά εκτός της επιχείρησης τότε με ευθύνη του εργοδότη τοποθετούνται στον εξωτερικό χώρο ευκρινή σημάδια που εξασφαλίζουν την απόσταση τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών που περιμένουν. (Εχουμε δει ουρές έξω από τράπεζες, αλλά δεν φανταζόμουνα ότι θα δω ουρά έξω από οίκο ανοχής!)
Καθαρισμός χώρου – Αερισμός

4. Διατήρηση ανοιχτών παραθύρων και θυρών για είσοδο νωπού αέρα εκτός από τις πόρτες δωματίων που παρέχονται σεξουαλικές υπηρεσίες. (Ανοικτό παράθυρο και ισόγειο είναι μάλλον παράδεισος για ηδονοβλεψίες.)

5. Εξασφάλιση τακτικού και επαρκούς αερισμού στα δωμάτια εργασίας. Το δωμάτιο θα πρέπει να αερίζεται για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά μεταξύ κάθε επαφής πελάτη.
Οδηγίες για την επιχείρηση σε σχέση με εργαζόμενους και πελάτες

3. Ειδική μέριμνα για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση. (Αλήθεια, ποιες είναι αυτές οι ομάδες αυξημένου κινδύνου;)

6. Τήρηση πελατολογίου όπου θα αναγράφεται το μικρό όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας για λόγους εχεμύθειας… (πληρωμή με κάρτα όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και τήρηση πελατολογίου με μόνο το μικρό όνομα του πελάτη είναι για γέλια).
Ειδικές οδηγίες

2. …Αποφυγή περιττής φυσικής επαφής (π.χ. χειραψία) (η χειραψία μας μάρανε).

3. Προφυλακτικά θα πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά πριν από την παροχή υπηρεσιών, και επιβάλλεται η χρήση αυτών.

Ολα τα παραπάνω είναι ακριβής αντιγραφή από το ΦΕΚ. Οι προβλεπόμενες ποινές είναι πρόστιμο 2.000 ευρώ και κλείσιμο 15 εργασίμων ημερών για την πρώτη παράβαση και 6.000 ευρώ και 30 εργασίμων ημερών για τη δεύτερη παράβαση. Ομολογώ ότι δεν βρήκα πώς θα διαπιστώνονται οι παραβάσεις, ειδικά κατά την ώρα της συνευρέσεως!

Με κάθε επιφύλαξη σας παραθέτω και ορισμένα άλλα μέτρα τα οποία καταγράφονται σε πολλά και σοβαρά site που δεν μπόρεσα να πιστοποιήσω αν είναι πραγματικά από κάποια εγκύκλιο ή fake news. Τα αφήνω στην κρίση σας. Είναι όμως τόσο χαριτωμένα που δεν μπορούσα να τα αγνοήσω:

Η παροχή υπηρεσιών να μην ξεπερνάει τα 15 λεπτά ανά πελάτη.

Δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσίας με δύο ή περισσότερους πελάτες.

Κατά τη σεξουαλική επαφή, θα πρέπει να εφαρμόζονται σεξουαλικές στάσεις που εξασφαλίζουν απόσταση και όχι πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός αντιβραχίου μεταξύ των κεφαλών των δύο ατόμων.

Απαγόρευση χρήσης βρώσιμων σεξουαλικών αντικειμένων.

Συνιστάται η χρήση υφασμάτινης μη ιατρικής μάσκας για όλες τις υπηρεσίες (!?!?)…

Απολύμανση εργαλείων εργασίας μεταξύ δύο πελατών (εργαλεία;).

Επιμύθιον: Αν το καλοσκεφθείτε, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δύο κειμένων του 1883 και του 2020. Διερωτώμαι: Μήπως θα ήταν καλύτερα το ΦΕΚ να έλεγε μόνο ελάχιστα, όπως: «Επιτρέπεται από 15/6/2020 η λειτουργία των οίκων ανοχής και καλούνται οι εργοδότες, εργαζόμενοι και πελάτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης Covid-19», ώστε να αποφευχθεί η καζούρα;

 

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.

 

 


Σχολιάστε