"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Ειδήσεις από το παρελθόν (Αντ. Βενέτης-4-4-19)

 

 

[ Ο συμπαιδοπολίτης Αντώνης Βενέτης, δικηγόρος,  ασχολείται με πάθος με τις ειδήσεις του ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ που όμως έχουν αντίκρισμα στο ΠΑΡΟΝ.

Λες και τίποτε δεν άλλαξε.

Είναι ένας αξιόλογος ... ιστοριοδίφης και η τάση του να μας υπενθυμίζει το τί συνέβη στον παρελθόν, εκτός από διδακτική, είναι και διασκεδαστική πολλές φορές.

Τον ευχαριστούμε. Στ.Γ.Κ.]

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

 

Ποικίλης φύσεως και οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος. Έτσι παρελαύνουν Έλληνες της διασποράς, να συνδράμουν ποικιλοτρόπως τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Στη Βιέννη πεθαίνει η Βαρωνίδα Ιφιγένεια Σίνα (1815-1885) χήρα του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Σίμωνος Σίνα (1810-1876), ο οποίος, πλην άλλων, είναι ο κατασκευάσας την Σιναία Ακαδημία, που κοσμεί την Αθήνα.

Μια Γ.Σ. των Ανδρίων της Αθήνας. Μεταφράζονται στα γαλλικά «Οι περιηγήσεις» του μοναδικού έλληνα εξερευνητή Π. Ποταγού (1838-1903), από την Βυτίνα της Αρκαδίας.

Κατά την «είδηση» της 5-2-1885, τελούνται στην Αλεξάνδρεια οι γάμοι του Σ. Βαρβαρέσου μετά της Ελένης Γαλανού, θυγατρός της συζύγου του Ζουλφικάρ πασά.

Κατά την «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» της 24-6-1882 ο Ζουλφικάρ πασά ήτο Μεσολογγίτης, ο οποίος, παιδικής ηλικίας κατά την έξοδο του Μεσολογγίου το 1826, απήχθη υπό του Ιμπραήμ πασά και μετεφέρθη εις την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, εις την οποίαν ανερριχήθη εις λίαν υψηλά αξιώματα.

Μάλιστα κατά την ως άνω αναφερόμενη αθηναϊκή εφημερίδα της 24-6-1882 «και ο νέος διοικητής της Αλεξανδρείας ο πασάς Ζουλφικάρ αναγράφεται υπό των εφημερίδων ως ων ελληνικής καταγωγής εκ της εν Μεσολογγίω οικογενείας των Γαλανών».

Ο Γεώργιος Γαρδίκης της «είδησης» της 13-1-1885 είναι ο πατέρας του καθηγητή της Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κων/νου Γαρδίκα (1896-1984). Ένας Τούρκος, ένθερμος φιλέλληνας. Μια διαδήλωση των Ελλήνων των Γιαννιτσών… Μια έντονη διαμαρτυρία των Κρητών για την αναγνώριση από την οθωμανική εξουσία, ως μητροπολιτών της Μακεδονίας, ιερωμένων της σχισματικής Βουλγαρικής Εξαρχίας. Στην Μασσαλία πεθαίνει ένας ένθερμος φιλέλλην Γάλλος δημοσιογράφος.

 

Οι ειδήσεις

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 13-1-1885. Αφίκετο και διαμένει εις το ξενοδοχείον των Αθηνών ο εν Ρουμανία μεγαλέμπορος ομογενής κ. Αντ. Λουλούδης, ανήρ πολλής απολαύων υπολήψεως εν τη επαρχία Άνδρου, τη πατρίδι του, διά τα κοινά αυτής έργα συνδρομάς του και διά τας εις τα άτομα ευεργεσίας του.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 13-1-1885. Ο εκ Λαγκαδίων της Γόρτυνος νέος κ. Γεώργιος Γαρδίκης, δους τας νενομισμένας ενώπιον των καθηγητών της Φιλ. Σχολής εξετάσεις ανηγορεύθη διδάκτωρ μετά του βαθμού «λίαν καλώς».

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15-1-1885. Μετά τον θάνατον της Βαρωνίδος Σίνα εκ των 30 εκατομμυρίων των κληροδοτηθέντων αυτή υπό του Βαρώνου Σίνα ευρέθησαν μόνον 10 εκατομμύρια φιορινίων. Ταύτα δε η αποθανούσα διέθετε υπέρ των εγγόνων αυτής. Ήτοι 4 εκατομμύρια υπέρ των τέκνων του κ. Υψηλάντου και 6 υπέρ των τέκνων των λοιπών θυγατέρων της.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 20-1-1885. Ο φιλογενής ανήρ κ. Κωνστ. Ζάππας εδήλωσε προς την κοινότητα Δελβίνου ότι προικίζει την αυτόθι ελληνικήν σχολήν δι’ ετησίου χορηγίας 50 λιρών, συγχρόνως δ’ απέστειλε το ποσόν τούτο διά το αρξάμενον έτος.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 21-1-1885. Συνήλθον χθες εν ταις αιθούσαις της δημαρχίας Αθηναίων υπέρ τους τριακοσίους εν των ενταύθα Ανδρίων, οίτινες μετά συντόμους και καλλίστας ομιλίας των κ.κ. Ν. Χαλά δικηγόρου και Γ. Λ. Καΐρη τελειοφοίτου, εξέλεξαν εν ομονοία και αγάπη το Δ.Σ. του Σωματείου «Συνδέσμου των Ανδρίων», εκ των κυρίων Σταμ. Μούση, Π. Καμπάνη και Τ. Καρδαρά ιατρών, Κ. Πολέμη, δικαστού, Λ. Φιλίππου, Γ. Φαρακούκη, Α. Μουστάκα, Ν. Ρόμπου, Α. Καμπάνη, Κ. Δάρα, εμπόρων, Μ. Πέρρου και Α. Αραζού, αρχιτεκτόνων, επιλαχόντων ως αναπληρωματικών των κ. Γ. Γκιονάκη, Δ. Πανταλέοντος, Γ. Τρίμπαλη, Ν. Κεραμά, ιερέως και Χρ. Γαριφάλου, ιερέως.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 3-2-1885. Υπό τον τίτλον «Cix annees en voyages dans I, Asie acentrale et l’ Afrique equatorial» ελάβομεν χθες εκ Παρισίων τον πρώτον τόμον των «Περιηγήσεων» του ημετέρου Παναγιώτου Ποταγού, λέγουσιν οι «Καιροί». Την μετάφρασιν του συγγράμματος εξετέλεσαν οι κ.κ. Αδόλφος Μάγιερ μέλος Ακαδημίας, Ιούλιος Βλαγκάρ, καθηγητής Πανεπιστημίου, Λαυρέντιος Λαβαδί, ελληνιστής, Αιμίλιος Βουρνούφ, πρώην διευθυντής της εν Αθήναις γαλλικής σχολής και Αλφέρδος Μπρω, μέλος του Ινστιτούτου της Γαλλίας, πλουτίσαντες αυτή διά πολλών σημειώσεων και παρατηρήσεων, οφειλομένων ιδίως εις τον κάλαμον του κ. Βουρνούφ.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 5-2-1885. Αποβιώσας χθες κηδεύεται σήμερον ο γηραιός Αλέξιος Πάλλης αρχαιότατος καθηγητής του Πανεπιστημίου ιατρός διακεκριμένος, …ο Αλέξιος Πάλλης εγεννήθη το 1809 εν Ιωαννίνοις εκ πατρός Μπαλάνου Πάλλη, εμπορευομένου εν Κωσταντινουπόλει. Μικρός έτι κατέφυγε μετά της πατρικής του οικογενείας εις Κέρκυραν φεύγων την θηριωδίαν του Αλή Πασά, […] Αποθνήσκων καταλείπει υιόν άξιον αυτού, …τον κ. Φίλιππον Πάλλην, διδάκτορα της νομικής και θυγατέρας δύο την κυρίαν Αγγελικήν Σ. Χαλκοκονδύλη (χήραν ποτέ Γ. Γεννάδη) και την κυρίαν Αικατερίνη Διονυσίου Στεφάνου, …και εγγόνους εν όλω δέκα. […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 5-2-1885. Ετελέσθησαν εν Αλεξανδρεία οι γάμοι του κ. Σωκράτους Βαρβαρέσου μετά της δεσποινίδος Ελένης Γαλανού θυγατρός της κυρίας Στυλιανού Γαλανού συζύγου του Ζουλφικάρ πασά.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 9-2-1885. Η αντιπροσωπεία της Κρήτης έπεμψε το εξής αρκετά σπουδαίον τηλεγράφημα προς τον μέγαν Βεζύρην Σαΐτ Πασάν. «Σύμπας ο κρητικός λαός συνεταράχθη σφόδρα μαθών, ότι η αυτοκρατορική κυβέρνησις θέλει αναγνωρίσει τους υπό της Βουλγαρικής Εξαρχίας διορισθέντας εν Μακεδονία επισκόπους καταπατουμένων ούτω προνομίων πατριαρχείου και προκαλουμένων ταραχών καθ’ άπασαν την Αυτοκρατορίαν».

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 9-2-1885. Διατρίβει ενταύθα ο εξ Ιεροσολύμων διακεκριμένος Εφένδης Χάλδη, ο πατήρ του αγαθού τούτου Ιεροσολυμίτου οθωμανού το 1821 έσωσε τους χριστιανούς εκ σφαγής και το Μοναστήριον του Αγίου Τάφου εκ καταστροφής. Εξωρίσθη δε υπερασπιζόμενος πάντοτε ορθοδόξους χριστιανούς. Η πόλις των Αθηνών ευχαρίστως βλέπει τον υιόν τοιούτου ανθρώπου, τον εξόριστον και τούτον γενόμενον εκ συμπαθείας προς τους χριστιανούς κατά τας σφαγάς εν Συρία, φιλελληνικώτατον και τούτον, …Ξεναγούσιν αυτόν άλλοι τε, προ πάντων δε ο εκ των Εξάρχων του αγίου τάφου αρχιμανδρίτης κ. Γερμανός Αποστολάτος.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 11-2-1885. Ο προχθές κηδευθείς αντισυνταγματάρχης του Πεζικού Ιω. Γιάνναρος εκ Σμύρνης καταγόμενος ήλθεν εις την Ελλάδα το 1821, λιπών τας αναπαύσεις ευπόρου οίκου και μετέσχε του αγώνος πολεμήσας εν Πελοποννήσω υπό διαφόρους αυτής οπλαρχηγούς, εν Λάλα, Βαλτεσίω, Γράνα, Τριπόλει και Πάτρας, είτα εν Μακεδονία υπό τον Τσάμην Καρατάσον και προσληφθείς εις τον υπό του Φαβιέ συνταχθέντα τότε τακτικόν στρατόν. Εν τη περί την Ναύπακτον μάχην επληγώθη επικινδύνως, μετά δε την αποκατάστασιν των πραγμάτων, παρέμεινεν εκ τω τακτικώ στρατώ, πολλάς παρασχών υπηρεσίας τη πατρίδι.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 13-2-1885. Επιβάλλουσα εγένετο η κηδεία του αρχιμανδρίτου Παγκρατίου Κουμέλη, εξ Άνδρου, αποβιώσαντος προχθές μετά βίον 110 ετών, ο μακαρίτης εχρημάτισε διδάσκαλος εν Βουλγαρία και επί 40ετίαν όλην εν Κορθίω της Άνδρου σχολή, …Κατά την Ελληνικήν επανάστασιν πολλαχώς ανεμίχθη εις τα κατ’ αυτήν εν τη νήσω της Άνδρου, …Το 1853 διηύθυνεν ενταύθα την Ριζάριον Σχολήν, …Την κηδείαν του παρηκολούθησαν πλείστοι των ενταύθα Ανδρίων και τα μέλη του συλλόγου η Άνδρος. Εκ μέρους του συλλόγου εμίλησεν εν τη εκκλησία ο κ. Ζήνων Δελλαγραμμάτικας, εν τω νεκροταφείω δε ο κ. Κ. Κυριακός.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 16-2-1885. Και εν Γενιτσοίς πόλει μακεδονική παρά την αρχαίαν Πέλλαν, μεγάλη διαδήλωσις εγένετο εξ υπερτετρασχιλίων ελλήνων γενιτσιωτών και των χωρικών των πέριξ χωρίων και κωμοπόλεων, διαμαρτυρομένων κατά των ψευδών υπολογισμών των Βουλγάρων και του συστηματικού πατάγου αυτών περί τουρκικών ωμοτήτων εν Μακεδονία.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 9-1-1885. Εν Μασσαλία απεβίωσεν ο αρχισυντάκτης και διευθυντής της αυτόθι εφημερίδος Le Semaphore de Marseille Αδόλφος Μιαρλιέτε, φιλέλλην εκθύμως εργασθείς και διά του καλάμου και διά της προσωπικής αυτού επιρροής εις επίρρωσιν του φιλελληνικού φρονήματος εν Εσπερία, ευγενής δε ανήρ, πρόμαχος της ελευθερίας και του δικαίου. […]

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

 

Οι περισσότερες από τις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» αναφέρονται στα χρόνια που εμαίνετο ο Κριμαϊκός πόλεμος μεταξύ αφ’ ενός Αγγλογάλλων και Τούρκων και αφετέρου της Τσαρικής Ρωσίας.

Οι πρώτες επιτυχίες των Ρώσων ενεθάρρυναν τους Έλληνες σε εξεγέρσεις κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κυρίως στην Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία.

Οι Αγγλογάλλοι όμως, σύμμαχοι των Τούρκων, κατέλαβαν τον Πειραιά και απέκλεισαν από θαλάσσης την Ελλάδα, για να την εμποδίσουν να συγκρουσθεί με τους Τούρκους. Ο στόλος τους όμως μετέφερε την χολέρα, η οποία εθέρισε χιλιάδες Έλληνες.

Έτσι οι πιο πολλές «ειδήσεις» αναφέρονται στις εξεγέρσεις των Ηπειρωτών ιδίως στο χώρο της σημερινής Θεσπρωτίας (12-2-1854, 26-2-1854, 19-4-1854, 7-5-1854).

Ακόμα ένα άρθρο μάλλον Γάλλου δημοσιογράφου για τα μάρμαρα του Παρθενώνος, ο θάνατος του Γάλλου προσβευτή στην Αθήνα και ένας ασυνήθιστος και οδυνηρός θάνατος από φίδι.

Όλες οι «ειδήσεις» έχουν αλιευθή από την αθηναϊκή εφημερίδα «Αθηνά» που βρίσκεται στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.

 

Οι ειδήσεις

Αθηνά, 4-1-1854. Από γράμματα των Θυατείρων, παλαιάς ελληνίδος πόλεων εν τη Λυδία, μιας των πρώτων του χριστιανισμού εκκλησιών, έμαθεν η Διοίκησις της Σμύρνης, ότι ο εκεί έπαρχος απέπεμψεν υβριστικώς και απειλητικώς τον αρχιερέα και τους προκρίτους της γραικικής κοινότητος, παραπονουμένους δι’ όσας καταθλίψεις και ύβρεις πάσχουσιν οι αυτόθι χριστιανοί, εναντίον των ανωτέρω διαταγών, παρά των εθελοντών στρατιωτών Τούρκων και αυτού του Επάρχου, συνεννοουμένου ίσως μετ’ αυτών. […] Τα Θυάτειρα περιέχουσιν 800 περίπου οικογενείας γραικικάς εμπόρων και γεωπόνων και τινάς Αρμενίων. […]

Αθηνά, 12-2-1854. Γράφουν εκ Κερκύρας από 8 Φεβρ. «όμως μάθε και διά τα τρέχοντα της Ηπείρου, ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, και όλος ο κόσμος έχει φόβον, Χριστιανοί και Τούρκοι έλαβον όλοι άρματα γενικώς, διότι δεν δίδει ο ένας πίστιν εις τον άλλον. Στρατεύματα τουρκικά εβγήκαν από Φυλέταις (Φιλιάτες) μόνον διακόσιοι άνθρωποι, από Μαργατίτη πεντακόσιοι, και εσυνάχθησαν όλοι εις Μαργαρίτη, και δεν ηξεύρουν και αυτοί που να υπάγουν. Το έκαμαν Ετ Μουχαμέτ. Σήμερον μανθάνω από Γουμενίτσαν, ότι έβγαλαν διά της βίας και χριστιανούς, αλλά ονομαστικά δεν έμαθα ποίους. Είμαι βέβαιος, ότι οι Τούρκοι τους έσφαξαν διά να έβγουν και αυτοί εις τον πόλεμον εναντίον των αδελφών των χριστιανών. Ο Δεσπότης έφυγεν από Παραμυθίαν και ευρίσκεται εις Πάργαν. Όλα τα μέρη είναι πιασμένα και κρατούνται καλά από χριστιανούς, και οι Τούρκοι δεν τολμούν να κινήσωσι από κανέν μέρος.

Υ.Γ.: Ταύτην την στιγμήν πληροφορούμαι ότι οι Έλληνες δεν έστρεξαν με κανένα τρόπον να έβγουν εις βοήθειαν των Τούρκων εναντίον των επαναστατών».

Αθήνα, 12-2-1854. Την 10 τ.μ. επανηγύρισεν ο ενταύθα πρόξενος της Αμερικής την επέτειον εορτήν του νυν προέδρου των ομοσπόντων της Αμερικής Πολιτειών. Εις δε εκ των παρευρεθέντων Αμερικανών εξεφώνησε και λόγον, δι’ού εξύμνησε την ελληνικήν φυλήν, την οποίαν είπε, ότι θέλει συνδράμει και εις τον νέον κατά την Ήπειρον αγώνα της, η Αμερική, ως συνέδραμεν αυτήν κατά το 1821.

Αθηνά, 26-2-1854. Εκ Κερκύρας, την 22-2-1854 οι Χριστιανοί εφάνησαν ανδρείοι εις το χωρίον Σούλια και δεν ηθέλησαν να βγουν με Τούρκους κατά των αγωνιζομένων υπέρ ελευθερίας αδελφών των· διά τούτο τώρα οι Τούρκοι τους έχουν εις το μάτι και προσπαθούν με κάθε τρόπον αν ημπορέσουν να τους βλάψουν. Μάθε δε, ότι οι Τουρκοαρβανίται, άλλοι μεν πήγαν εις την Πρέβεζαν, άλλοι δε έμειναν εις τον Λούρον με τον Ομέρ Γρίβαν, και αυτούς τους έχουν κλεισμένους οι Έλληνες. Ο Αμπάζαγας έστειλε προχθές να υπάγη ο Γιουσόφης διά βοήθειαν, αλλ’ αυτός δεν ημπόρεσε να στρατολογήση περισσοτέρους από οκτώ οπλοφόρους. Οι Έλληνες αρματώθηκαν παντού· ο Δημήτριος Λούτσαρις από Παπούρι εσήκωσε και αυτός επανάστασιν, και ενώθηκε με τον Παπακώσταν. Από τους Φιλιάτες και την Παραμυθίαν όλαι αι στράται είναι πιασμέναι από τους ιδικούς μας. Το Βλαχοχώρι, η Πηγιάδα και τα δέκα σπίτια εγινήκανε ένα μόνον· εις δε το χωρίον Καστρί είναι όλοι σύμφωνοι και δεν έχουν καμμίαν ανάγκην.

Αθηνά, 19-4-1854. Ο «Χρόνος» αναφέρει ότι οι Έλληνες του Μάντσεστερ συνεισέφεραν 10.000 λ. στ. υπέρ των επαναστατών της Τουρκίας, ως και οι του Λονδίνου και Λίβερπουλ.

Αθηνά, 23-4-1854. Γράφουν εκ Χανίων της Κρήτης ότι οι φονείς των τέκνων και της υπηρετρίας του κ. Ροΐδου ανεκαλύφθησαν και εφυλακίσθησαν. Είναι δε οκτώ, ων οι μεν εξ Κούρδοι ακόλουθοι του εξορίστου Πετερχάμπεη, οι δε δύο Οθωμανοί.

Αθηνά, 7-5-1854. …Η Παραμυθιά εκυριεύθη υπό του Ν. Μπότζαρη και του Γ. Τσάμη, κατεχόντων αυτήν ισχυρώς μέχρι τούδε· ο δε Δ. Ντόμαρης εκυρίευσε ταις Φιλιάταις, έκαυσε τας οικίας του Τζεφέρ Πασά Ντέμη ευρισκομένου εις το παραδουνάβιον στρατόπεδον μετά 2 χιλιάδων και ηχμαλώτισε την μητέρα αυτού και πολλάς άλλας τουρκικάς οικογενείας. […]

Αθηνά, 10-5-1854. Ερανιζόμεθα εκ της «Εφημερίδος των Συζητήσεων» το εξής άρθρον του γνωστού Ιωάννου Λεμοέννου, πραγματευόμενον περί των μαρμάρων, τα οποία η βέβηλος χειρ του Λόρδου Έλγιν εσύλησεν εκ του Παρθενώνος. […] Ούτω τα κοσμήματα του Παρθενώνος έμελον ν’ αποκατασταθώσιν εις τας στοάς του Βρετανικού Μουσείου εις το οποίον δύναταί τις να υπάγη και να θαυμάση αυτά. Ημείς νομίζομεν ότι τα ευγενή ταύτα μάρμαρα συνηθισμένα εις τον χλιαρόν ουρανόν της Ελλάδος πρέπει να ριγώσιν εις τας ομίχλας της Αγγλίας, αλλ’ όμως παρηγορούμεθα συλλογιζόμενοι, ότι η κάθυδρος αύτη φιλοξενία τα έσωσε πιθανώς από τους πυροβολισμούς των Τούρκων και από τους ακρωτηριασμούς των πυργοποιών Άγγλων· εκριζομένοι του πατρίου έδαφους οι αθάνατοι ούτοι τύποι του κάλλους περιφέρονται σήμερον τον κόσμον εκπληρούντες το έργον της διασώσεως των ιδεών, απαραλλάκτως ως αρχαί της γαλλικής επαναστάσεως, δεν είναι δε το αμάρτημα του Λόρδου Έλγιν, εάν ο Μωάμεθ αντικατέστησε τον Περικλήν και εάν η Αγγλία δεν έχει ήλιον. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΕΝΝΗΣ

Αθηνά, 9-9-1859. Γράφουσιν ημάς εκ Πετρουπόλεως ότι προσεχώς ανεγείρεται εκείσε μεγαλοπρεπής ελληνικός ναός, χάριν των αυτόσε παρεπιδημούντων ομογενών, η δε Α.Μ. ο αυτοκράτωρ Αλέξανδρος εχορήγησε δωρεάν προς τούτο ευρύχωρον οικόπεδον εν μια των καλλιτέρων θέσεων της Πρωτευούσης.

Αθηνά, 9-9-1859. Τέσσαρες βαθύπλουτοι ομογενείς ο Βαρώνος Σίνας Πρέσβυς εν Βιέννη, ο φιλογενής κ. Δημ. Βερναρδάκης, ο κ. Βαλτατσής και μία μεγάλη και υψηλή αριστοκρατική οικογένεια της Ρωσίας θέλουσι τιμήσει διά της παρουσίας των την πρωτεύουσαν του εληνικού βασιλείου, όπου θέλουσι διατρίψει καθ’ όλον τον χειμώνα. […]

Αθηνά, 7-10-1859. Αναγινώσκομεν εις τον «Τύπον της Ανατολής» τα εξής: «Ο κ. Βορέ έξαρχος αποστολικός των Λαζαριστών εν τη Ανατολή, ανεχώρησε κατ’ αυτάς διά Θεσσαλονίκην. Η μετάβασις αύτη του κ. Βορέ ανάγεται εις την ληφθείσαν απόφασιν παρά 30.000 κατοίκων του Αβρήτ Ισάρ να χωρισθώσι της ελληνικής εκκλησίας ίνα εγκολποθώσι τον καθολικισμόν». […] Διότι καθ’ άς έχομεν πληροφορίας, οι ζητήσαντες ν’ ασπασθώσι τον καθολικισμόν (και τούτο ουχί εκ πεποιθήσεως, αλλ’ εκ κομματισμού) εισίν ουχί 30.000 αλλά 30 μόνον, ώστε εν γνώσει ή εν αγνοία παρεισέφρησαν τρία άλλα μηδενικά. […]

Αθηνά, 21-10-1859. Ο αρτίως διορισθείς πρέσβυς του αυτοκράτορος των Γάλλων παρά τη ελληνική κυβερνήσει, υποκόμην Δε Σερ προσβληθείς υπό οξυτάτης δυσεντερίας, …απεδήμησεν εις Κύριον μετά ολιγοήμερον ασθένειαν αφείς απαρηγόρητον λύπην εις την νεαράν σύζυγόν του, Ελληνίδα το γένος εκ του οίκου των εν Βλαχία Κατακουζηνών, […]

Αθηνά, 9-8-1854. Εις κάτοικος του χωρίου Μιραβέλλου κατά το πεδεμόντιον έπασχεν από τινων μηνών πόνους οξυτάτους κατά την κοιλίαν του δε απηλάσσετο οσάκις προσελάμβανε τροφήν. Βλέπων ότι αντί το πάθος του να βελτιούται επί το χείρον, κατέφυγε πρό τινος καιρού εις το νοσοκομείον. […] Μετά τινας ημέρας ούτος ετελεύτησε. Γενομένης της ανατομής του νεκρού του, ευρέθη εν τη κοιλία του όφις ζων, όστις βεβαίως εισήλθεν εν τούτου σώματος καθ’ ήν στιγμήν ο δυστυχής εκείνος εκοιμάτο εις την ύπαιθρον με ανοικτόν το στόμα.

Αθηνά, 11-11-1859. Ο Αρίσταρχος βέης, καϊμακάμης της Σάμου, προεβιβάσθη ηγεμών της νήσου ταύτης. Η μέχρι τούδε επαινετή διαγωγή τούτου και η καλή διοίκησίς του, καθ’ ής ουδέν παράπονον ηκούσθη, δικαιούσι πληρέστατα τον προβιβασμόν τούτον του κ. Αριστάρχου. […]

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

 

 


Σχολιάστε