"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Le calme

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΗΡΕΜΙΑΣ σύμφωνα με τον Πάπα Ιωάννη τον XXIII (23ος)

[Σε πρόχειρη μετάφραση, Στ.Γ.Κ.]:

1.-Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie. (=Τίποτε άλλο σήμερα, θα προσπαθήσω να ζήσω τη μέρα μου χωρίς να ψάξω να λύσω το πρόβλημα όλης της ζωής μου)

2.-Rien qu’aujourd’hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d’agir de manière courtoise ; je ne critiquerai personne et je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit, excepté moi-même.(=Τίποτε άλλο σήμερα, θα φροντίσω όσο μπορώ περισσότερο να συμπεριφερθώ και να ενεργήσω με ευγενικό τρόπο. Δεν θα κριτικάρω κανένα και δεν θα  δοκιμάσω να διορθώσω  τον οποιοδήποτε, παρά μόνο τον εαυτό μου)

3.-Aujourd’hui je serai heureux, rien qu’aujourd’hui, sur la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l’autre monde, mais également dans celui-ci. (=Σήμερα θα είμαι ευτυχισμένος, τίποτε άλλο σήμερα, στηριζόμενος στη βεβαιότητα ότι πλάστηκα για την ευτυχία, όχι μόνο για τον άλλο κόσμο, αλλά το ίδιο και γι αυτόν)

4.-Rien qu’aujourd’hui je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire à la vie de l’âme. (=Τίποτε άλλο σήμερα παρά θα αφιερωθώ στην ανάγνωση ενός καλού βιβλίου για δέκα λεπτά, ενθυμούμενος ότι, όπως η τροφή είναι αναγκαία για το σώμα το ίδιο και η ανάγνωση ενός καλού βιβλίου είναι αναγκαία για τη ζωή της ψυχή)

5.-Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et je n’en parlerai à personne. (=Τίποτε άλλο σήμερα, θα κάνω μια καλή πράξη και δεν θα μιλήσω γι αυτήν σε κανένα)

6.-Rien qu’aujourd’hui, j’accomplirai au moins une chose que je n’ai pas du tout envie de faire, et si on m’offense, je ne le manifesterai pas.(=Τίποτε άλλο σήμερα, θα κάνω τουλάχιστον κάτι που δενεπιθυμώ καθόλου να κάνω, κι αν κάποιος με προσβάλλει γι αυτό, δεν θα διαμαρτυρηθώ)

7.-Rien qu’aujourd’hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à tous mes désirs. (=Τίποτε άλλο σήμερα, θα προσαρμοστώ στις συνθήκες, χωρίς να ισχυριστώ ότι αυτές υποτάσσονται σε όλες τις επιθυμίες μου)

8.-Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m’en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et l’indécision. (=Τίποτε άλλο σήμερα, θα φτιάξω ένα λεπτομερές πρόγραμμα της ημέρας μου.  Δεν θα το πραγματοποιήσω πιθανόν όλο, αλλά θα το συντάξω. Και θα κοιτάξω να προφυλάξω τον εαυτό μου από δυο συμφορές: τη βιασύνη και την αναποφαστικότητα)

9.-Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement – même si les circonstances attestent le contraire – que la Providence de Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde. (=Τίποτε άλλο σήμερα παρά θα πιστέψω σταθερά-κι αν ακόμη οι συνθήκες μού δείχνουν το αντίθετο-ότι η Θεία Πρόνοια ασχολείται με μένα σαν να μην υπήρχε τίποτε άλλο στον κόσμο)

10.-Rien qu’aujourd’hui, je n’aurai aucune crainte. Et tout particulièrement, je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté. (=Τίποτε άλλο σήμερα, δεν θα έχω κανένα φόβο. Και ειδικότερα δεν θα φοβηθώ να εκτιμήσω  ό,τι είναι ωραίο και και να πιστέψω στην καλοσύνη)

    • Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager, comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant. (=Είμαι σε θέση να κάνω το καλό για δώδεκα ώρες, πράγμα που δεν θα με αποθάρρυνε, από το να πιστεύω πως θα μπορούσα να το κάνω (το καλό) για όλη μου τη ζωή.

    (Pape Jean XXIII)

    … Απλές προτροπές της καθημερινότητάς μας. Αλλά ποιος τις κάνει;

    Στ.Γ.Κ.


    Σχολιάστε