"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Ωδες στην Παναγία, γραμμένες από τον Αγ. Νεκτάριο

 

 

 

ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΩΔΑΙ ΕΙΣ ΘΕΤΟΚΟΝ

 

ΩΔΑΙ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΝ ΜΑΡΙΑΝ

 

Ωδή πρώτη

Ανυμνών μεγαλύνω Σε άχραντε

την το γένος ημών μεγαλύνασαν.

Δυσωπών δυσωπώ Σε Πανύμνητε,

την διά τον υιόν δυσωπήσασαν.

 

Ευλογών μακαρίζω Σε, Δέσποινα,

ην πιστών γενεαί μακαρίζουσιν.

Αναμέλπω τήν χάριν σου, Άνασσα,

ην αγγέλων χοροί μεγαλύνουσιν.

 

Αδιάφθορε νύμφη ανύμφευτε,

ικετεύω, τον νουν μου χαρίτωσον.

Απειρόγαμε κόρη ακήρατε,

δυσωπώ Σε τας κόρας μου φώτισον.

 

Θεομήτωρ Μαρία Θεόνυμφε,

τας οδούς μου κατεύθυνον, δέομαι.

Μητροπάρθενε, Δέσποινα άσπιλε,

κινδυνεύοντα Συ διαφύλαττε.

 

Σωτηρίας ημών το κεφάλαιον,

σωτηρίαν εμοί συ απέργασαι.

Ευδοκίας ημών το προοίμιον,

ευλογίαν καμοί θείαν δώρησαι.

 

Η το φως το ανέσπερον τέξασα,

σκοτισθέντα τον νούν φωταγώγησον.

Η τα σκότη πλανών διαλύσασα,

βηματίζειν ορθώς παιδαγώγησον.

 

Η του κόσμου προστάτις Παντάνασσα,

πειρασμών και κινδύνων με λύτρωσαι.

Η την χάριν τω κόσμω κυήσασα,

την χαράν μοι αϊδιον δώρησαι.

 

Μυστηρίου φρικτού η φανέρωσις,

μετανοίας μοι πύλας διάνοιξον.

Αμαρτίας βροτών η αναίρεσις,

σωτηρίας υιόν με ανάδειξον.

 

Η Χριστόν εν ωλέναις βαστάσασα,

ευμενή τον κριτήν μοι απέργασαι.

Η ως βρέφος τον Πλάστην θηλάσασα

τον Δεσπότην των όλων ιλέωσαι.

 

Θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε,

την ψυχήν μου πτωχεύσασαν πλούτισον.

Φωτοφόρε λυχνία ολόφωτε,

σκοτισθέντα τον νουν μου καταύγασον.

 

Των καμνόντων ισχύς Θεονύμφευτε,

την καμούσαν ψυχήν μου ενίσχυσον.

Ιατρέ ασθενούντων Πανύμνητε,

ασθενούντα δεινώς με θεράπευσον.

 

Η καλλίρους πηγή η θεόρρυτος,

η αέναος Συ και ακένωτος,

την ψυχήν μου διψώσαν κατάρδευσον,

και κατάρρυτον χώραν ανάδειξον.

 

Ευδοκίας Θεού το προοίμιον,

λυτρωθήναι αγνή με ευδόκησον.

Των πλεόντων καλόν ορμητήριον,

εκ του κλύδωνος Συ με διάσωσον.

 

Η τροφή η του μάννα διάδοχος,

την ψυχήν μου λιμώττουσαν έκθρεψον.

Η τρυφής της Αγίας διάκονος,

τρυφής θείας καμέ καταξίωσον.

 

Φωτοφόρε νεφέλη αείφωτε,

ψυχήν, φρένας και όμματα φώτισον.

Πανακήρατε νύμφη ανύμφευτε,

τους θερμούς υμνητάς Σου ελέησον.

 

Η τον άρτον τον ζώντα βαστάσασα,

νεκρωθέντα Παρθένε με ζώωσον.

Η τον στάχυν τον θείον βλαστήσασα,

θανατούμενόν με νεοποίησον.

 

Ουρανίας χαράς η ανέγερσις,

χαρμονής την καρδίαν μου πλήρωσον.

Βασιλείας του Άδου καθαίρεσις,

την ψυχήν και τον νουν μου χαρίτωσον.

 

Χαριτόβρυτε Μήτηρ Πανύμνητε,

των δεινών και κινδύνων διάσωσον.

Αειπάρθενε νύμφη ανύμφευτε,

διαφύλαξόν με πολεμούμενον.

 

Παρθενίας στερρόν αμυντήριον,

την ψυχήν μου αγνήν διατήρησον.

Παναγία, Θεού οικητήριον,

κινδυνεύοντα Συ διαφύλαξον.

 

Πανακήρατε κόρη πανάχραντε,

της ψυχής μου τα πάθη θεράπευσον.

Παναγία Παρθένε Πανάρετε,

της ψυχής μου τον τάραχον κόπασον.

 

Η πολύχοος γη η ανήροτος,

εκ πασών γενεών η θεόλεκτος,

την ψυχήν μου αγνή, αροτρίασον,

και σταχύων κομώσαν ανάδειξον.

 

Παναγία παρθένε βοήθησον,

εις την Σην προστασίαν κατέφυγον.

Παναγία μου Δέσποιν’ επάκουσον,

εις την Σην παρρησίαν επήλπισα.

 

Αθεμίτοις Πανάμωμε πταίσμασι

της ψυχής μου το κάλλος ημαύρωσα•

πλην ευδόκησον πλύναι τοις δάκρυσι

ον αφρόνως ο τάλας ηχρείωσα.

 

Τον Υιόν και Θεόν Σου ικέτευσον,

και κριτήν ευμενή μοι απέργασαι.

Σαις πρεσβείαις ικέτην οικείωσον

και δεινής καταδίκης με λύτρωσαι.

Ωδή δευτέρα

 

Αγνή παρθένε δέσποινα,

άχραντε Θεοτόκε,

Παρθένε μήτηρ άνασσα,

πανένδροσέ τε πόκε.

 

Υψηλοτέρα Ουρανών,

ακτίνων λαμπροτέρα,

χαρά παρθενικών χορών,

αγγέλων υπερτέρα.

 

Εκλαμπροτέρα Ουρανών,

φωτός καθαρωτέρα,

των Ουρανίων στρατιών

πασών αγιωτέρα.

 

Των προπατόρων η ελπίς,

των προφητών το χάρμα,

των εναθλούντων η ισχύς,

του θείου λόγου άρμα.

 

Προστάτις των αμαρτωλών,

λιμήν χειμαζομένων,

ρύστις πασχόντων, ασθενών,

ελπίς απηλπισμένων.

 

Μήτηρ Χριστόν κυήσασα,

έρεισμα σωφροσύνης,

ράβδος άνθος βλαστήσασα,

δοχείον ευφροσύνης.

 

Συ ορφανών αντίληψις,

χηρών παραμυθία,

πασχόντων η επίσκεψις,

πτωχών η ευθηνία.

 

Κόρη σεμνή και άσπιλε,

Δέσποινα παναγία,

επάκουσόν με άχραντε

κόσμου παντός Κυρία.

 

Θερμώς επικαλούμαι Σε

Ναέ ηγιασμένε,

Μεσίτριαν αιρούμαι Σε

ρύσαι με ω Παρθένε.

Ωδή τρίτη

 

Ακροστιχίς δ’ αυτής “Θεοτόκε παρθένε χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου”.

 

Θεοκυήτωρ άχραντε, μήτηρ ευλογημένη,

Επουρανίων στρατιών υπερδεδοξασμένη.

 

Ο τόμος ο θεόγραφος, άσμα των Προπατόρων,

των Αποστόλων καύχημα, χαρά θεοπατόρων.

 

Οσίων εγκαλλώπισμα, δικαίων χαρμοσύνη,

Κραταίωμα, καταφυγή, δόξα και ευφρόσυνη.

 

Εύσπλαγχνε, πολυέλεε, παράκλησις πασχόντων,

Παρθένε καταφύγιον των πίστει προστρεχόντων.

 

Άχραντε, παναμώμητε, Άφθορε Παναγία,

Ρύσαι υμάς και φύλασσε τη σκέπη Σου τη θεία.

 

Θεράπευσον τα τραύματα ψυχών συντετριμμένων,

Ελπίς πιστών Χριστιανών, χαρά των τεθλιμμένων.

 

Νύμφη, παρθένε, άσπιλε, λιμήν της σωτηρίας,

Επί την Σην προσέφυγον ισχύν της ασφαλείας.

 

Χαρά του κόσμου, Δέσποινα, Χριστιανών το κέρας,

Ακτίς ήλίου νοητού, φως μυστικής ημέρας.

 

Ιερού Λόγου οίκημα, τον κόσμον αγιάζον,

Ρόδον αμάραντον πιστούς αεί ευωδιάζον.

 

Επικαλούμαι, ρύσαι με, αγνή, ελέησόν με,

Κατάλλαξόν με προς Θεόν και φίλον ποίησόν με.

 

Ευρύχωρον παλάτιον, ναέ της σωτηρίας,

Χώρα ανήροτος σεμνή, άνθος της αφθαρσίας.

 

Απάλλαξόν με, Δέσποινα, του πλήθους των παθών μου.

Ρώσιν μοι δος και ρύσαι με των βδελυρών εχθρών μου.

 

Ικάνωσόν με Δέσποινα, Θεού ευαρεστήσαι,

Του δε Βελίαρ τας βουλάς ευτόνως πολεμήσαι.

 

Ω κόρη Θεονύμφευτε, αγνή ευλογημένη,

Μαρία μήτηρ του Θεού υπερδεδοξασμένη.

 

Επίρρωσόν μου, Δέσποινα, τον νουν και την καρδίαν.

Νέαν μοι δώρησαι ζωήν, ισχύν, παραμυθίαν.

 

Ηλιακών μαρμαρυγών υπάρχεις λαμπροτέρα,

Μαρία, θείον σκήνωμα, Θρόνων υψηλοτέρα.

 

Αγίασόν μου την ψυχήν, καταύγασον τον νουν μου,

Ρίζωσον τη καρδία μου, τον φόβον του Θεού μου.

 

Ιλέωσαι πρεσβείαις Σου τον πλάστην μου Παρθένε,

Αγίασον τας φρένας μου, ναέ ηγιασμένε.

 

Όρθρος υπάρχεις φαεινός ημέρας απορρήτου.

Κόρη, μήτηρ του νοητού ηλίου του αδύτου.

 

Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα.

Ράδαμνος ρίζης Ιεσσαί, φωτός καθαρωτέρα.

 

Ικέτης Σοι παρίσταμαι, οικτρόν οικέτην ρύσαι.

Όλον καταφθειρόμενον ελέησον και φείσαι.

 

Σε δυσωπώ, επάκουσον προ του με απολέσθαι.

Μηδέ εάσης του Σατάν επίχαρμα γενέσθαι.

 

Επιλαβού μου ρύσαι με από του πολεμίου,

Ταχέως με απάλλαξον πυρός του αιωνίου.

 

Αγάθυνον, θεράπευσον τα πάθη της ψυχής μου.

Σεμνόν χάριτος γνώρισμα, κραταίωμα, ισχύς μου.

 

Ολόφωτα απέργασαι, ψυχήν, νουν και καρδίαν•

Υπέραγνέ μοι δώρησαι ζωήν την αιωνίαν.

 

Ωδή Τετάρτη

 

Χαίρε το άσμα Χερουβίμ,

Χαίρε ύμνος αγγέλων,

Χαίρε ωδή των Σεραφίμ,

χαρά των αρχαγγέλων.

 

Χαίρε ειρήνη και χαρά,

λιμήν της σωτηρίας,

παστάς του Λόγου ιερά,

άνθος της αφθαρσίας.

 

Χαίρε παράδεισε τρυφής

ζωής τε αιωνίας

χαίρε το ξύλον της ζωής,

πηγή αθανασίας.

 

Χαίρε πηγή της χάριτος,

χαίρε θρόνε Κυρίου,

χαίρε κόρη ακήρατος,

χαίρε ναέ του θείου.

 

Χαίρε Αγίου Πνεύματος

κήπε εσφραγισμένε,

χαίρε της θείας χάριτος

ναέ ηγιασμένε.

 

Χαίρε παρθένων καύχημα,

χαίρε παρθενομήτωρ,

χαίρε πιστών ωράισμα,

χαίρε θεοκυήτωρ.

 

Χαίρε το καταφύγιον

των καταπονουμένων,

χαίρε το ορμητήριον

νηών χειμαζομένων.

 

Χαίρε η Άδου νέκρωσις,

χαίρε φθοράς η λύσις,

χαίρε μερόπων λύτρωσις,

χαίρε δικαία τίσις.

 

Χαίρε πιστών παράκλησις,

χαίρε παρθένων φίλτρον,

χαίρε Αδάμ ανάκλησις,

χαίρε της Εύας λύτρον.

 

Χαίρε αγνή συντρίψασα

το κράτος του θανάτου,

χαίρε την κάραν θλάσασα

δράκοντος αρχεκάκου.

 

Ωδή πέμπτη

 

Μαρία αειπάρθενε

κόσμου παντός Κυρία

άχραντε νύμφη πάναγνε

Δέσποινα Παναγία.

 

Μαρία νύμφη άνασσα

χαράς ημών αιτία,

Κόρη σεμνή, βασίλισσα,

Μήτηρ Υπεραγία.

 

Υψηλοτέρα ουρανών,

ακτίνων λαμπροτέρα,

ηλιακών μαρμαρυγών

υπερκαθαρωτέρα.

 

Τιμιωτέρα Χερουβίμ

υπερενδοξοτέρα

των ασωμάτων Σεραφίμ,

των Θρόνων υπερτέρα.

 

Των προπατόρων καύχημα,

των προφητών ο αίνος,

των Αποστόλων στήριγμα

και των μαρτύρων σθένος.

 

Οσίων εγκαλλώπισμα,

των ασκητών λαμπρότης,

Παρθένων αγαλλίασμα,

χαρίτων η ακρότης.

 

Θυμιατήριον χρυσούν,

λυχνία φωτοφόρε,

όρος το αλατόμητον,

Παρθένε Θεοφόρε.

 

Ω βάτε ακατάφλεκτε,

νεφέλη φωτοφόρε,

παστάς του Λόγου άμεμπτε,

τράπεζα ζωηφόρε.

 

Ράβδος άνθος βλαστήσασα,

Σκηνή του Μαρτυρίου,

Στάμνε το μάννα φέρουσα,

θρόν’ αγλαέ Κυρίου.

 

Συ βοηθός χριστιανών,

Συ προστασία κόσμου,

Συ ει κραταίωμα πιστών,

Συ φάος του νοός μου.

 

Συ ορφανών αντίληψις,

Συ λύτρον αιχμαλώτων,

Συ ασθενών επίσκεψις,

Συ σθένος των καμνόντων.

 

Συ μοναστών στερέωμα,

πτωχών παραμυθία,

Συ ει χηρών το σκήνωμα,

παρθένων ευτονία.

 

 

Συ ει πιστών οχύρωμα,

Συ ρύστις, προστασία,

Συ σκέπη και κραταίωμα,

Συ χάρις, ευδοκία.

 

Σε ικετεύω, Δέσποινα,

Σε νυν επικαλούμαι,

Σε δυσωπώ, Παντάνασσα,

Σην χάριν εξαιτούμαι.

 

Ιδού προς Σε κατέφυγον

αγνή διάσωσόν με,

υπό Σην σκέπην κραταιάν

σκέπασον φύλαξόν με.

 

Φείσαι μου και μεσίτευσον

τω Σω Υιώ, Παρθένε,

και καταδίκης λύτρωσαι

Ναέ ηγιασμένε.

 

Αντιλαβού μου, ρύσαι με

από του πολεμίου

και κληρονόμον δείξον με

ζωής της αιωνίου.

Ωδή έκτη

 

Δοξαστικόν ψάλλεται εις όλους τους ήχους.

 

Άσπιλε,  αμόλυντε, αγνή παρθένε,

Άφθορε, πανάχραντε, σεμνή Μαρία.

Άγαμε νύμφη, αρχηγέ σωτηρίας.

Άνθος το αμάραντον της αφθαρσίας.

Άσμα προφητών, επωδή Προπατόρων,

Ανύμφευτε νύμφη, χαρά Αποστόλων.

Ακτίς ‘Ηλίου νοητού του αδύτου,

Αυγή ημέρας μυστικής απορρήτου.

Αρετής εικών, παρθένων ωράισμα,

Αγνείας ηώς, μητέρων αγλάισμα.

Βίβλος έμψυχος μυστικώς γεγραμμένη,

Βάτε άφλεκτε, Θείον πυρ δεξαμένη.

Γη ανήροτος θείον στάχυν φύσασα,

Γέφυρα στερρά εις ζωήν μετάγουσα

Δέσποινα κόσμου και Θεού ευδοκία,

Δόγμα άφραστον ως Θεόν τετοκυία.

Ένθερμος θνητών προς Θεόν παρρησία,

Έρεισμα στερρόν, αρραγής προστασία.

Ζείδωρε πηγή η ζων ύδωρ βλύσασα,

Ζωής Τράπεζα άρτον ζωής φέρουσα

Ηώς νοητή φωτοφόρου ημέρας,

Ηγέτις πιστών, Ορθοδόξων το κέρας.

Θρόνε αγλαέ του παντάνακτος μόνου,

Θείον σκήνωμα του Θεού ζώντος Λόγου.

Ισόρροπον γης Ουρανού τε χωρίον,

Ισχύς κραταιά και προνοίας ταμείον.

Κλίμαξ Ιακώβ, κιβωτέ Διαθήκης,

Κήρυγμα πιστών και κραταίωμα νίκης.

Λυχνία έμπνους του φωτός του αδύτου,

Λαμπάς φωταυγής του φωτός του ακτίστου.

Λαβίς μυστική τον Χριστόν συλλαβούσα,

Λιβάς νοητή ύδωρ ζων ενεγκούσα.

Λειμών ευθαλής μυστικής ευωδίας,

Λιμήν ασφαλής ψυχικής σωτηρίας.

Μήτηρ παρθένε τον Λόγον κυήσασα,

Μαρία θεόπαις αφράστως γεννήσασα

Ναέ έμψυχε του Θεού ευρύχωρε,

Νεφέλη κούφη τον Χριστόν η φέρουσα.

Ξένον άκουσμα απειρόζυγος μήτηρ,

Ξένον θέαμα βρεφοτρόφος παρθένος.

Όρθρος φαεινός Θεομήτωρ Παρθένος,

Όρος αλατόμητον Παρθενομήτωρ.

Παστάς του Λόγου, κόρη, πόκε ένδροσε,

Πυρίνη στήλη, Θρόνε, πύλη πάγχρυσε.

Ράβδος Ααρών Χριστόν η βλαστήσασα,

Ρόδον εύοσμον, Θεόν η θηλάσασα.

Στάμνε το μάννα, τον Θεόν Λόγον, σχούσα,

Στήλη φωτεινή τους πιστούς οδηγούσα.

Τείχος άρρηκτον, πολυτίμητε ναέ,

Τροφός Παρθένων Παναγία Παρθένε.

Ύψος άβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς,

Ύμνος άπαυστος χορών των εν Ουρανοίς.

Φωτός δοχείον, των αθλούντων αλείπτης,

Φύλαξ ασφαλής και παρθένων προστάτης.

Χώρα άσπορος το άνθος βλαστήσασα,

Χαρά Παρθένων ζωήν η κυήσασα.

Ψυχών ευσεβών ο αϊδιος αίνος,

Ψαλμών ιερών η υπόθεσις πέλεις.

Ωδή εμμελής των αινούντων το θείον,

Ωραία παστάς του Θεού ζώντος Λόγου.

Ωδή εβδόμη

 

Δοξαστικόν ψάλλεται εις όλους τους ήχους.

 

Χαίρε Άχραντε, Αγνή δεδοξασμένη,

Χαίρε άσπιλε σεμνή ηγιασμένη.

Χαίρε Άφθορε κόρη πανακήρατε,

Χαίρε Αειπάρθενε νύμφη ανύμφευτε.

Χαίρε Βρεφοτρόφε Παρθένε άγαμε,

Χαίρε βάτε Μωσέως ακατάφλεκτε.

Χαίρε Γη ανήροτος στάχυν φέρουσα,

Χαίρε γέφυρα εις πόλον μετάγουσα.

Χαίρε Δέσποινα κόσμου παντός άνασσα,

Χαίρε Δαυίδ θυγάτηρ ζωήν φέρουσα.

Χαίρε ευδοκίας Θεού το προοίμιον,

Χαίρε Εκκλησίας Θεού το εφύμνιον.

Χαίρε ζωής τον βότρυν η βλαστήσασα,

Χαίρε ζωής τον άρτον η κυήσασα.

Χαίρε Ηλίου νοητού η ανατολή,

Χαίρε ημέρας μυστικής επιτολή.

Χαίρε Θεού Λόγου Μήτηρ αλόχευτε,

Χαίρε θησαυρέ ζωής αδαπάνητε.

Χαίρ’ ιατρείον έμψυχον θεόλεκτε,

Χαίρε ισχύς καμνόντων θεονύμφευτε.

Χαίρε κλίμαξ του Λόγου υπερύμνητε,

Χαίρε κιβωτέ Θεού αεισέβαστε.

Χαίρε λαβίς η συλλαβούσα τον Χριστόν,

Χαίρε λαμπάς η δαδουχούσα τον πιστόν.

Χαίρε Μαρία κόρη θεονύμφευτε,

Χαίρε Μήτηρ παρθένε παναμώμητε.

Χαίρε ναέ του θείου ακατάλυτε,

Χαίρε νοσούντων ιατρέ ετοιμότατε.

Χαίρε ξένον άκουσμα παρθενομήτωρ,

Χαίρε ξένον θέαμα θεοκυήτωρ.

Χαίρε οίκημα του επί των Χερουβίμ,

Χαίρε όχημα του επί των Σεραφίμ.

Χαίρε Πύργε άσειστε της Εκκλησίας,

Χαίρε Πύλη μυστική της σωτηρίας.

Χαίρε ράβδος Ααρών η βλαστήσασα,

Χαίρε ρόδον πιστούς ευωδιάσασα.

Χαίρε στερρόν της πίστεως το έρεισμα,

Χαίρε σεμνόν της χάριτος το γνώρισμα.

Χαίρε του μάννα η διάδοχος,

Χαίρε τρυφής αγίας η διάκονος.

Χαίρε υδρία ύδωρ ζων η φέρουσα,

Χαίρ’ υμνωδία ευσεβείς ευφραίνουσα.

Χαίρε ηώς φωτός αύλου φώσκουσα,

Χαίρε φωτός δοχείον, φως εκχέουσα.

Χαίρε χρυσή λυχνία η αείφωτος,

Χαίρε χορηγέ Θείας αγαθότητος.

Χαίρε ψυχών αγίων ύμνος άπαυστος,

Χαίρε ψαλμών απάντων ύμνος άρρητος.

Χαίρε ωδή γενεών η αένναος,

Χαίρε ωδή ευσεβών η αϊδιος.

Ωδή ογδόη

 

[Δοξαστικόν ψάλλεται εις ήχον Α'. Κατά το "Την παγκόσμιον δόξαν". Επειδή η ακροστιχίς είναι μετά το χαίρε, απαγγέλλεται και άνευ του χαίρε και ψάλλεται εις τον β' ήχον]

 

Χαίρε Παντευλόγητε, Υπερύμνητε,

Χαίρε Παμμακάριστε, Υπερένδοξε.

Χαίρε Πανακήρατε παρθενομήτωρ,

Χαίρε Παναμώμητε Θεοκυήτωρ.

Χαίρε Αειπάρθενε μήτερ άφθορε,

Χαίρε Θεονύμφευτε μήτερ άλοχε.

Χαίρε Θεόν αφράστως η κυήσασα,

Χαίρε Θεόν αρρήτως η γεννήσασα.

Χαίρε τον θείον στάχυν η βλαστήσασα,

Χαίρε ζωής τον άρτον η χωρήσασα.

Χαίρε τροφή του μάννα η διάδοχος,

Χαίρε τρυφής αγίας η διάκονος.

Χαίρε διψώντας Πέτρα η ποτίζουσα,

Χαίρε Τράπεζα άρτον ζωής φέρουσα.

Χαίρε Σκήπτρον ένδοξον Ορθοδοξίας,

Χαίρε άσειστε Πύργε τής Εκκλησίας.

Χαίρε Δέσποινα Κόσμου ανθρώπων κλέος,

Χαίρε έμψυχον Σκήνος Παμβασιλέως.

Χαίρε Ναέ του θείου ακατάλυτε,

Χαίρε Θησαυρέ ζωής αδαπάνητε.

Χαίρε Μήτερ του λόγου απειρόγαμε,

Χαίρε Θεόπαις, νύμφη, κόρη πάναγνε.

Χαίρε Παρθένων έρεισμα και καύχημα,

Χαίρε Μητέρων δόξα και αγλάισμα.

Χαίρε Θεοτόκε Θεόν γεννήσασα,

Χαίρε Θεομήτωρ Χριστόν θηλάσασα.

Χαίρε Πάνσεμνε τον λόγον βλαστήσασα,

Χαίρε υπέρ νουν Χριστόν η κυήσασα.

Χαίρε κιβωτέ χρυσωθείσα πνεύματι,

Χαίρε νεφέλη αγία ολόφωτε.

Χαίρε αγνείας παρθένων θησαύρισμα,

Χαίρε Οσίων, παρθένων ωράισμα.

Χαίρε το στέφος της καλής εγκρατείας,

Χαίρε το άνθος της αγνής αφθαρσίας.

Χαίρε η στήλη της σεμνής παρθενίας,

Χαίρε η πύλη της πιστών σωτηρίας.

Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως,

Χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος.

Χαίρε άφλεκτε βάτε, θείον σκήνωμα,

Χαίρε Δέσποινα κόσμου θείον όχημα.

Χαίρε ράβδος Ααρών η βλαστήσασα,

Χαίρε Στάμνος το θείον μάννα φέρουσα.

Χαίρε παρθένε, όρος αλατόμητον,

Χαίρε του λόγου κλίμαξ, ύψος άρρητον.

Χαίρ’ αθλοφόρων Θάρρος το ανίκητον,

Χαίρ’ Αποστόλων στόμα το ασίγητον.

Χαίρε ψυχών ευσεβών η σωτηρία,

Χαίρε ψυχών ασθενών η θεραπεία.

Χαίρε προς Θεόν άπαυστος μεσιτεία,

Χαίρε νύμφη ανύμφευτε Παναγία.

 


Σχολιάστε